Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

I SAB/Ke 8/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-05-21

) na rzecz adwokata W.T. kwotę 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych, w tym 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem kosztów...
sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

VI SA/Wa 24/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20

zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...
i usług., Stacja kontroli pojazdów w P. jest podstawową stacją kontroli pojazdów i jest własnością P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. Spółka ta, stosownie...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

, aby umożliwiać załadunek lub wyładunek towarów do/z pociągów towarowych oraz integrację usług kolejowego transportu towarowego z usługami transportu drogowego, morskiego...
załadunek lub wyładunek towarów do/z pociągów towarowych oraz integrację usług kolejowego transportu towarowego z usługami transportu drogowego, morskiego, rzecznego...

VI SA/Wa 2734/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-12

bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;, 4) udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych;, 5) zarządzaniu...
to 'budynek lub budowla wraz z urządzeniami specjalistycznymi umożliwiające załadunek, wyładunek lub zestawianie pociągów towarowych lub integracją usług towarowego transportu...