Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 1419/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...
o podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie pomoc udzielona stronie skarżącej w II instancji, za którą należy się pełnomocnikowi z urzędu stosowna opłata, polegała...

II SA/Wa 1419/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-27

za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona...
o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień wydania niniejszego postanowienia 23%., Oznacza to, że w tym przypadku, kwota podatku wynosi 55,20 zł., Ponadto, w niniejszej...

II SA/Wa 178/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-25

dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny P. K. został wyznaczony przez Okręgową...
. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SA/Wa 114/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, łącznie kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych. Wojewódzki Sąd...
240 zł (§ 21 ust. 1 pkt 1 lit. 'c' rozporządzenia). W myśl zaś § 4 ust. 3 rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 1715/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjny w Warszawie postanowieniem...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

IV SA/Wa 3496/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-25

55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3496/15 referendarz sądowy...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

II SA/Wa 1419/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-27

ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Jednocześnie zgodnie z § 19 pkt 2 rozporządzenia...
, że należne pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 240 zł, które - stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia - powinno być podwyższone o podatek od towarów i usług...

II SA/Wa 810/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-21

prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % stawkę podatku od towarów i usług. W dniu 11 października 2013 r. na rozprawie przed Wojewódzkim...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

II SA/Wa 810/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-12

40/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

IV SA/Wa 1070/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 25 lipca 2012 r. ustanowiono dla J. J. radcę...
. W. kwotę 240 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 52,80 zł stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług., Wyznaczony przez Radę...
1   Następne >   +2   6