Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

V SA/Wa 2159/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-12

dwadzieścia osiem złotych), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 828,00 zł...
podlega podwyższeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług., Biorąc powyższe pod uwagę oraz wobec oświadczenia pełnomocnika skarżącego, że pomoc nie została opłacona...

VI SAB/Wa 43/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-10

pięć złotych i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2017...
należało podwyższyć o kwotę podatku od towarów i usług, o czym stanowi przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia z 2015 r., Biorąc powyższe pod uwagę oraz wobec oświadczenia...

V SA/Wa 2159/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-30

jeden złotych), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 621,00 zł (słownie...
., Obliczone w ten sposób wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu należało podwyższyć o kwotę podatku od towarów i usług, o czym stanowi przepis § 2 ust. 3 rozporządzenia...

VI SA/Wa 2933/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Organ odwoławczy w prowadzonym postępowaniu jest związany...
usługi np.: od hoteli - usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal konferencyjnych i sprzętu konferencyjnego itp., od przewoźników - usługi transportowe, od innych...

VI SAB/Wa 6/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-06

kwotę 180 złotych, przy czym w myśl § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 41,40 zł., Podkreślić...
jeden złotych czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego, Skarżący O. D. wniósł skargę...

VI SA/Wa 645/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-30

do kwestii klasyfikacji statystycznej PKWiU, jak również wysokości płaconego podatku od towarów i usług (Vat), albowiem dla oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji Ministra Sportu...
obojętny pozostał fakt, iż strona od swojej działalności odprowadza podatek VAT w wysokości 7%, podczas gdy usługi turystyczne są opodatkowane 22% podatkiem VAT...

V SA/Wa 1572/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-15

kwotę 1800 złotych (tysiąc osiemset złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług 396 złotych (trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych). Postanowieniem z 3 października...
(...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

V SA/Wa 1050/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-19

zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote), w tym: tytułem opłaty kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę...
, a jedynie regulowało w normalny sposób należności za wykonane usługi i dostarczone materiały niezbędne dla realizacji umów z dnia [...] marca 2005 r. i [...] kwietnia 2006 r...

V SA/Wa 1572/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

% podatku od towarów i usług kwotę 792 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote). Przedmiotem skargi z dnia 11 marca 2008 r. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...
. [...] nie przekazywało bowiem temu T. żadnych środków, a jedynie regulowało w normalny sposób należności za wykonane usługi i dostarczone materiały niezbędne dla realizacji umów z dnia...