Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1180/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-16

. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych oraz kwotę 82,80 (osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych, stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 1870/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-27

ust. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Jak wskazano wyżej fakt udzielenia skarżącemu pomocy prawnej w pierwszej...

I SA/Wa 756/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-30

(czterysta dwadzieścia) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć 60/100) złotych. Postanowieniem z 7 lipca 2015 r. referendarz sądowy...
przez adwokata z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

I SA/Wa 1616/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
zł., W myśl zaś § 2 ust. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

IV SAB/Wa 203/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-21

wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

I SA/Wa 659/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-13

za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 82,80 (osiemdziesiąt...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W myśl § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b...

I SA/Wa 824/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

. 3 rozporządzenia opłatę, o których mowa w ust. 1 i 2, sąd podwyższa o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
od towarów i usług, wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towaru i usług. Ponadto, stosownie do § 3...

I SA/Wa 2117/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-10

korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania o tych opłatach. Obecnie stawka ta wynosi 23 %., Mając na uwadze...

I SA/Wa 3571/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

dwadzieścia groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). Postanowieniem z dnia 23...
z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

I SA/Wa 1961/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-19

opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
przypadkach nie mniej niż 120 zł. W myśl zaś § 2 ust. 3 rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   15