Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 988/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

adwokata D. K. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
, wynosi 240 zł., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 991/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-19

23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2017 r...
., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...

II SA/Wa 942/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-22

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Adwokat A. K. w skardze kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie adwokat A. K. została...

II SA/Wa 1203/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-13

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat A. S. została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie pomoc udzielona...

II SA/Wa 1045/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

stanowiącą 23 % stawkę podatku od towarów i usług. W dniu 15 maja 2013 r. adwokat J.K. - pełnomocnik z urzędu M.M. - zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SAB/Wa 694/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-15

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Na wniosek skarżącej - M. W., postanowieniem referendarza sądowego z dnia 29 kwietnia...
z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Należało więc przyjąć, iż w niniejszej sprawie podstawą...

II SA/Wa 1122/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-21

dziewięćdziesiąt pięć 20/100), w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. W następstwie wydanego przez referendarza sądowego...
w niniejszym postępowaniu stawka ta zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

I SA/Wa 1135/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-11

adwokata I.K. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym tytułem 23% podatku od towarów...
i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Przy piśmie z dnia 21 grudnia 2010 r. adwokat I. K., przedłożyła opinię prawną o braku podstaw do wniesienia...

III SA/Lu 352/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-10

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w kwocie [...] zł , w tym kwotę [...] zł należnego podatku od towarów i usług. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca...

I SA/Wa 1121/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

, w tym: tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych oraz tytułem poniesionych wydatków kwotę 34 (trzydzieści cztery) złotych...
1   Następne >   2