Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

V SA/Wa 1791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-29

podatku od towarów i usług związanego z zakupami inwestycyjnymi i decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] października 2005 r. ustalono nadwyżkę podatku naliczonego...
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) potraktował zwrot podatku od towarów i usług, jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości...

VII SA/Wa 1047/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. G. ustanowionej w ramach prawa pomocy dla M. B. kwotę 240 zł oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów...

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-16

o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania o tych opłatach (23...
marca 2014 r. należało przyznać mu wynagrodzenie w wysokości 120,00 złotych powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 złotych - łącznie kwotę 147,60 złotych...

I SA/Wa 1312/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-21

% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Adwokat Ł. B. został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego W. P. (por. postanowienie...
się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

IV SA/Wa 485/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniami referendarza sądowego z 1, 2 i 3 lipca 2014 r...
stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnik zwrócił się o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyroku. Odpis...

I SA/Wa 1283/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. Pismem z dnia 27 marca 2009...
w kwocie 360 złotych, powiększonej o 22% podatku od towarów i usług, obliczonej zgodnie z § 2 ust. 3 , § 14 ust. 2 pkt 1 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...

IV SA/Wa 428/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-29

stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2010 r. referendarz sądowy...
, określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia. Stosownie do § 2 ust. 3 tego rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów...

VII SA/Wa 582/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
w Warszawie na rzecz adwokat E. K. ustanowionej w ramach prawa pomocy dla S R. kwotę 180 zł oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej...

VII SA/Wa 891/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-14

z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata G. K. ustanowionego w ramach prawa pomocy dla E. D. kwotę 120 zł oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23 % podatku VAT z tytułu...

IV SA/Wa 2834/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-04

wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług...
i podwyższyć tę kwotę o kwotę podatku od towarów i usług (23%), stosownie do treści § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia, W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 § 1, art. 258 § 2...
1   Następne >   +2   4