Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

V SA/Wa 4663/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-16

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Do pisma załączono informację pokontrolną...
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Brak jest przy tym podstaw do kwestionowania twierdzenia...

II GZ 899/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

dodatkowych informacji skarżąca przedłożyła zeznanie podatkowe CIT-8 i CIT-8/O za 2013 r., deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7 za drugi kwartał 2014 r...
, skąd przy pustej kasie spółka opłaca należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego i rachunki za usługi telekomunikacyjne., Sąd doszedł do przekonania, że strona nie wykonała...

II GZ 926/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

za drugi kwartał 2014 r. (w której wykazano podstawę opodatkowania w wysokości 450 zł z tytułu świadczenia usług oraz dostawy towarów), kserokopie bilansu oraz rachunku...
, iż to oświadczenie jest wiarygodne, skoro w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym (np. do otrzymania zwrotu podatku VAT) i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest wymagany obrót...