Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 1554/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-20

), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych...
rozporządzenia, opłatę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

II SA/Ol 1001/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

interpretacja pojęcia 'cele rolnicze' w rozumieniu u.o.g.r.l. jest spójna z interpretacją tego pojęcia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług., Decyzją z dnia...
pkt 38 rozporządzenia w sprawie opłat poprzez niezastosowanie,, - art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez błędną wykładnię...

II SA/Ol 956/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

. o podatku od towarów i usług poprzez błędną wykładnię., Podniesiono, że organ, w następstwie błędnej interpretacji przepisów prawa materialnego, odstąpił od dokonywania...
ogrodów działkowych i odstąpił od jego niekomercyjnego traktowania. Z kolei zarzut naruszenia art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług skarżący podniósł...

II SA/Ol 1002/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-23

2004 r. o podatku od towarów i usług przez błędną wykładnię.,, Wskazując na powyższe, skarżący wniósł o:, - uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy...
podał, że zarzut naruszenia art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podniósł z ostrożności procesowej, z uwagi na przywoływanie...