Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II SAB/Wa 369/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...
podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Wyznaczona pełnomocnik nie prowadziła sprawy w I instancji...

VI SA/Wa 1279/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-26

są autonomiczną regulacją w stosunku do ustawy o podatku akcyzowym czy ustawy od towarów i usług, a ustawa ta jest częścią szeroko rozumianego prawa energetycznego, w związku...
z regulacjami podatku od towarów i usług za pozbawione znaczenia z uwagi na autonomiczny charakter ustawy o zapasach, jako części prawa energetycznego, a nie systemu prawa...

VI SA/Wa 399/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-30

realizowane są w ramach tzw. uproszczonej transakcji trójstronnej opisanej w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r...
jest również podstaw do uznania, że sposób rozliczania podatku od towarów i usług w jakikolwiek sposób wpływa na ustalenie podmiotu obowiązanego do uiszczania opłaty zapasowej...

VI SA/Wa 2496/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

WE były związane dwie transakcje na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), dwie dostawy towarów, a jednocześnie pierwszy...
opłaty zapasowej. Ustawodawca celowo posłużył się definicją wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia z ustawy o akcyzie, a nie z ustawy o podatku od towarów i usług...

II GSK 1040/19 - Wyrok NSA z 2022-04-05

nadpłaty, a w przypadku zaliczenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku. Jeżeli więc strona posiada...
, art. 76a i art. 76b o.p. wynika, że zaliczenie nadpłaty, czy zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań...

VI SA/Wa 318/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

o podatku od towarów i usług (VAT) czy też ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa o zapasach jest częścią szeroko rozumianego prawa...
opłaty zapasowej z obowiązkiem podatkowym z tytułu akcyzy. Brak jest również podstaw do uznania, że sposób rozliczania podatku od towarów i usług w jakikolwiek...

VI SA/Wa 793/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-08

. kserokopię zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) Spółki w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 24 kwietnia 2013 r.;, 6. kserokopię zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-2...
działalności operacyjnej (w tym zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów) w wysokości 3.969.360,12 zł., Chociaż wykazane...

VI SA/Wa 1617/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

w stosunku do ustawy o podatku akcyzowym czy ustawy o podatku od towarów i usług i uznać ją należy za część szeroko rozumianego prawa energetycznego nie zaś prawa...
przy dostawie wewnątrzwspólnotowej jest zamknięcie dokumentu e-AD przez podmiot zagraniczny dokonujący odbioru towaru (skład podatkowy na terenie państwa członkowskiego...

II GSK 5433/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

jest również podstaw do uznania, że sposób rozliczania podatku od towarów i usług w jakikolwiek sposób wpływa na ustalenie podmiotu obowiązanego do uiszczania opłaty zapasowej...
, jak i jego sprzedaż przez Spółkę, uznawane są za osobne dostawy towarów i dokumentowane osobnymi fakturami. Transport paliw odbywa się z użyciem autocystern i organizowany...

VI SA/Wa 124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw u przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania ropy naftowej lub paliw, są obowiązani zawrzeć umowę o magazynowanie...
umowy:, - u przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania ropy naftowej lub paliw (art. 10 ust. I ustawy o zapasach);, - u przedsiębiorców wykonujących działalność...
1   Następne >   2