Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SAB/Wa 212/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-08

zł (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej...
się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie radca prawny A. B. została ustanowiona pełnomocnikiem skarżącego...

II SA/Wa 1305/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono...
, że należne adwokatowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 75% z 240 zł, czyli 180 zł i powinno być podwyższone o kwotę 41,40 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień...

II SA/Wa 1576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-29

ta zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), czyli o kwotę 110,40...
od towarów i usług kwotę 110,40 (sto dziesięć 40/100) złotych. W następstwie wydanego przez referendarza sądowego postanowienia z dnia 23 lutego 2016 r., (k- 37) radca prawny...

I OZ 95/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-28

wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną z urzędu, w kwocie 240 zł wraz z kwotą 55,20 zł podatku od towarów i usług., Zażalenie na punkt 3 powyższego wyroku, orzekający...
i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przyznanie wynagrodzenia z wliczonym podatkiem VAT powoduje, iż nie będzie możliwości przeprowadzenia prawidłowego rozliczenia...

II SA/Wa 1305/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-27

w Warszawie kwotę 240 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 zł, stanowiącą 23% podatku od towarów i usług. W dniu...
prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą dla tego rodzaju...

II SAB/Wa 132/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
240 zł czyli 180 zł i powinno być podwyższone o kwotę 39,60 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 22 %, co łącznie stanowi...

II SA/Ol 261/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-15

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 1 i 3...
dwadzieścia złotych) netto powiększoną o należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Adwokat A.K....

II SA/Ol 298/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-20

korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłata ta podlega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 3 rozporządzenia)., Mając na uwadze powyższe, stwierdzić...

II SA/Ol 299/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-03

o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust...
Administracyjnego w Olsztynie kwotę 480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) netto powiększoną o należny podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

II SA/Wa 1040/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-25

, na podstawie § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia, o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu orzekania., Z tego względu...
% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 października 2009 r. sygn. akt II SA/Wa...