Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SAB/Wa 168/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...
. 'c' rozporządzenia w kwocie 240 zł, podwyższone o kwotę 55,20 zł stanowiącą stawkę 23 % podatku od towarów i usług, co łącznie stanowi kwotę 295,20 zł., Z tych względów...

I SA/Wa 321/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-17

dwadzieścia jeden 40/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stosownie ponadto do § 16...

I SA/Wa 506/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-12

) złotych, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych oraz tytułem niezbędnych wydatków kwotę 43,50 zł. W następstwie...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Ponadto stosownie...

I SA/Wa 2103/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-15

z urzędu kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług...
zł, powiększonego o 23% podatek VAT., Mając powyższe na uwadze w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Wa 101/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć...

I SA/Wa 2276/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-28

kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...

VII SA/Wa 2308/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-02

% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) oraz tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu...
: sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym., 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy:, 1) podatku od gier;, 2) podatku od towarów i usług oraz podatku...
, a nie z korzystaniem z usług konkretnej telewizji. Są świadczeniem przymusowym i bezzwrotnym o charakterze publicznoprawnym, z góry nakierowanym na realizację określonych...

II SA/Wa 1863/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-07

2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
27,60 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 23%, co łącznie stanowi kwotę 147,60 zł., Ponadto radca prawny, stosownie...

VI SA/Wa 3537/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-07

demonstracyjnych/testowych przysługuje w odniesieniu do tych pojazdów odliczenie podatku od towarów i usług w pełnej wysokości' (interpretacja ogólna Ministra Finansów...
działalności część towarów handlowych skarżąca wykorzystuje jako pojazdy demonstracyjne, wyłącznie celem ich odprzedaży. W konsekwencji skarżąca nie jest również obowiązana...
1   Następne >   3