Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

I SA/Wa 1924/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-05

dwadzieścia) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SA/Lu 179/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-28

dwadzieścia jeden [...]) złotych, w tym należny podatek od towarów i usług w kwocie [...](czterdzieści jeden [...]) złotych tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku...
rozporządzenia wyniesie ono [...] złotych. W myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia wynagrodzenie to należy powiększyć o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą...

I SA/Wa 520/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-15

w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy., Opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...
stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3)., W myśl natomiast § 3 powołanego rozporządzenia...

I SA/Wa 521/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-15

w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy., Opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...
stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3)., W myśl natomiast § 3 powołanego rozporządzenia...

I SA/Wa 519/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-15

w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy., Opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...
według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3)., W myśl natomiast § 3 powołanego...

I SA/Wa 515/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 82,80...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3)., W myśl...

I SA/Wa 516/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 82,80...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3)., W myśl...

I SA/Wa 517/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 82,80...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3)., W myśl...

I SA/Wa 518/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 82,80...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3)., W myśl...

VII SA/Wa 1211/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-06

przez radcę prawnego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Sądu z dnia 11 lipca 2011 r. należało przyznać wynagrodzenie w wysokości 120,00 złotych powiększone o podatek od towarów i usług...
1   Następne >   +2   4