Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Łd 576/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-07

podatku od towarów i usług na rzecz adwokat M.O., Kancelaria Adwokacka w Ł. przy ul. A. AG II SA/Łd 576/15, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z dnia 5 listopada 2015 r...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, wynagrodzenie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SA/Bk 27/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-15

., Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia opłatę tą podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23...

II SA/Gl 231/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-03

, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy skarżący nie zapłacił podatku od towarów i usług, co potwierdza, przynajmniej w części jego oświadczenie dotyczące braku dochodów...
, dostawy wody, odbiór śmieci, usługi telekomunikacyjne, wykup niezbędnych lekarstw, rehabilitację itp.,, - przedłożenie kopii zeznań podatkowych w podatku dochodowym...

II SA/Po 489/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-19

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, które to koszty nie zostały pokryte w całości lub w części...

II SAB/Bk 10/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-11-17

odpowiedzi na skargę kasacyjną również wynosi 120 zł. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 1853/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

' w kontekście podatku od towarów i usług, gdzie kwestie podatkowe zostały poddane zunifikowaniu na szczeblu wspólnotowym, czego wyrazem jest Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28...
przedmiotowej opłaty od wskazanych zagadnień celnych i podatku od towarów i usług nie pozwala na uznanie, że przywołane wyroki mogą mieć znaczenie dla rozpatrywanej sprawy...

II OSK 879/15 - Wyrok NSA z 2016-12-30

Sprawiedliwości UE dostrzeżono, że dotyczyły one problematyki poboru odsetek od długu celnego oraz podatku od towarów i usług. W ocenie sądu wojewódzkiego odrębność...
materialnoprawna przedmiotowej opłaty od wskazanych zagadnień długu celnego oraz podatku od towarów i usług nie pozwala przyjąć, że przywołane przez Spółkę wyroki mogą mieć znaczenie...

II SA/Lu 1111/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-06

złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. L. Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z dnia [...] września 2017 r., znak: [...], po rozpatrzeniu...

II SA/Lu 1143/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-05

złotych dwadzieścia groszy) z tytułu podatku od towarów i usług. [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z dnia [...] września 2017 r., znak: [...], po rozpatrzeniu...

II SA/Lu 48/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-15

) w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z [...] listopada 2017 r...
1   Następne >   3