Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 1534/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-18

Patentowego, opłata wynosi 240 zł. Stosownie zaś do § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie...
stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Z powyższych względów, na podstawie art. 250 § 1 i art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

V SA/Wa 1602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

dwadzieścia groszy), w tym tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć...
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

V SA/Wa 1602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-21

złotych dwadzieścia groszy), w tym tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W związku z powyższym...

V SA/Wa 4493/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-14

dwadzieścia jeden złotych, 40/100) w tym: tytułem wynagrodzenia - kwotę sto osiemdziesiąt zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...
do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia opłatę podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...

I SO/Bk 3/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-15

), nie mniej niż 120 zł., Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

VI SA/Wa 2262/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

, a tym, co odróżnia je od podatku, jest odpłatność (podatek jest świadczeniem nieodpłatnym), to znaczy w zamian za opłatę podmiot ją uiszczający ma prawo żądać usługi, towaru...
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,, 3) cła,, 4) podatków dochodowych,, 5) podatku od środków transportowych., Zatem wskazany przez skarżącego przepis art. 31 ust. 1...

VI SA/Wa 2489/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

podmiot ją uiszczający ma prawo żądać usługi, towaru, uprawnienia czy działania ze strony organu (podobnie wyrok WSA Warszawie z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa...
nr 362279) przez podatek nadpłacony rozumie się uiszczenie kwoty wyższej od faktycznie należnej, natomiast przez świadczenie uiszczone nienależnie rozumie się zapłatę określonej...

VI SA/Wa 2407/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

ma prawo żądać usługi, towaru, uprawnienia czy działania ze strony organu (podobnie wyrok WSA Warszawie z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2262/05)., Na tle...
nr 362279) przez podatek nadpłacony rozumie się uiszczenie kwoty wyższej od faktycznie należnej, natomiast przez świadczenie uiszczone nienależnie rozumie się zapłatę...