Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III SA/Gl 274/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-06

opłaty zasądzane dla pełnomocnika ustanowionego z urzędu, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stosownie do tej normy Sąd uwzględnił podatek od towarów i usług powiększając kwotę [...] zł o kwotę...

III SA/Łd 536/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-28

obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu J. R.. Zaskarżoną decyzją z [...] r. Odwoławcza Komisja...

III SA/Łd 443/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-05

20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej J.R. z urzędu. Decyzją z [...] Odwoławcza Komisja Stypendialna...

II GSK 1489/10 - Wyrok NSA z 2012-02-01

7 p.z.p., Dalej organ podkreślił, że określenie w umowie w sprawie zamówienia publicznego błędnej stawki podatku od towarów i usług nie może być traktowane...
gdy z pkt 27 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

II GSK 93/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

odpadami komunalnymi i koordynacja usług z tym związanych., W ocenie Sądu przekazanie umową zadań związku spółce T. miało charakter odpłatny, gdyż spółka ta zgodnie...
ustalenie wartości zamówienia publicznego rozumianego jako wartość szacunkowa zamówienia, ustalona przez zamawiającego z należytą starannością, bez podatku od towarów...

II SA/Po 814/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-17

, w tym 110,40 zł tytułem podatku od towarów i usług., Sąd na podstawie art. 152 p.p.s.a. orzekł o wykonalności zaskarżonej decyzji. ...
udzielonej skarżącej z urzędu łączną kwotę 590,40 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych 40/100), w tym 110,40 zł (sto dziesięć złotych 40/100) tytułem podatku od towarów...

IV SA/Po 503/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-17

) wynagrodzenie w kwocie (...) (...) złotych podwyższone o kwotę (...) (...) złotych stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie (...) (...) złotych tytułem zwrotu kosztów...

II SAB/Po 61/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-15

( [...]) w tym [...] zł ([...]) tytułem podatku od towarów i usług. W dniu 15 kwietnia 2014 r. T. K. wniósł skargę (pismo datowane na dzień 8 kwietnia 2014 r.) na nienależyte...

IV SA/Po 334/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-17

Administracyjnego w P.) wynagrodzenie w kwocie 240 (dwieście czterdzieści) zł podwyższone o kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) zł stanowiącą podatek od towarów...
i usług - łącznie 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej Decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. (bez numeru; dalej...

IV SA/Po 773/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

) wynagrodzenie w kwocie [...] ([...]) złotych podwyższone o kwotę [...] ([...]) złotych stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów...
1   Następne >   2