Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SA/Wa 2244/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-06

(dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat J. D., pismem...
§ 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SA/Wa 1444/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-13

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. oddalił...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie pełnomocnik...

II SA/Wa 1526/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-14

180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych. W następstwie wydanego przez referendarza sądowego...
tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SA/Łd 781/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-10

. przy ulicy [...] kwotę 240 złotych (dwieście czterdzieści) powiększoną o należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej...
skarżącej kwotę 240 zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w związku ze złożonym oświadczeniem, że koszty te nie zostały pokryte ani w całości, ani w części...

II SA/Wa 814/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-02

. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
. oraz nr [...] z dnia [...] lutego 2014 r. na łączną kwotę 4000 zł (powiększoną o kwotę podatku VAT w wysokości 920 zł) obejmowały całość postępowania dyscyplinarnego, na które składało...

III SA/Łd 194/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-09-14

dziewięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu P.P. i nakazuje wypłacić...

II SA/Wr 228/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-29

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100 złotych) w tym 55,20 zł podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...

III SA/Łd 242/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-14

przy ul. [...] w Ł. kwotę 295,20,- (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

II SA/Po 801/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-01

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Uwzględniając...
(...) zł stawki podatku VAT - łącznie kwotę (...) złotych (...) oraz kwotę 17,00 zł (siedemnaście złotych) tytułem uiszczonej opłaty od pełnomocnictwa. /-/ D. Rzyminiak...

II SA/Ke 783/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-05-18

opłatę za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie ustalono wynagrodzenie...
z urzędu, w tym kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych, 60/100) podatku VAT za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem...
1   Następne >   2