Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SAB/Kr 12/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-05

złotych) zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych), stanowiącą wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług w myśl § 4 ust. 3...

III SAB/Łd 30/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-02

., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Ł. przy ul. A., kwotę 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden 40/100) zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów...
z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia należało podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23%), co w konsekwencji daje kwotę...

I SAB/Bk 2/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-28

rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 295,20 zł., Mając na uwadze...

I SAB/Bk 2/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-09

się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter przedmiotowej...

III SAB/Łd 30/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-30

(pięćset dziewięćdziesiąt i 40/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu A.L. i nakazać...

III SA/Wr 342/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-23

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku...
od towarów i usług wynosi zaś 23% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i sług; Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)., W tej sytuacji należało przyznać...

III SA/Lu 389/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-24

), w tym 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) należnego podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 4 października 2012 r. referendarz sądowy...
powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy...

III SA/Lu 115/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-12

złotych i sześćdziesiąt groszy), w tym 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 10 kwietnia...
to należy powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1...

III SA/Lu 336/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-16

. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.). Stąd kwota należna pełnomocnikowi z tytułu jego wynagrodzenia wynosi 221,40 złotych (180 zł + 41,40 zł tytułem...
należnego podatku od towarów i usług)., Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ulegają zwiększeniu o kwotę 11,46 zł tytułem zwrotu niezbędnych...

III SA/Lu 384/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-24

groszy) tytułem wynagrodzenia, w tym 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) należnego podatku od towarów i usług oraz kwota 4,15 zł (cztery złote...
podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...
1   Następne >   2