Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Wr 167/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-04

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł...
ustanowionego z urzędu opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

V SA/Wa 2495/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...
o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W związku z powyższym na podstawie art. 250 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 p.p.s.a., orzeczono...

VI SA/Wa 2447/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

natomiast § 2 ust. 3 rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, stosownie do § 20...

V SA/Wa 4334/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-07

wynagrodzenia kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). Postanowieniem...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Biorąc powyższe pod uwagę...

V SA/Wa 1202/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-22

), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Biorąc powyższe...

VI SA/Wa 1295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-29

(dwieście siedem złotych) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego. Postanowieniem referendarza...
% podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, tj. o kwotę...

V SA/Wa 2218/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych), a tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...
podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

VI SA/Wa 1164/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-05

wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 276 złotych (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług...
stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 § 1 i art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Po 422/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-04

. A. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) opłatę w kwocie [...] zł ([...] złotych), w tym podatek od towarów i usług w kwocie [...] zł...
w powyższej kwocie podwyższa się zatem o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, tj. o kwotę...

II SA/Gl 470/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-14

2017; nadesłania miesięcznych deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT-7) za sześć ostatnich miesięcy. Jeżeli natomiast deklaracje takie nie zostały złożone...
podatku od towarów i usług. Wskazane dokumenty, co oczywiste, nie dają jednakże pełnego obrazu aktualnej sytuacji finansowej Spółki. Na ich podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   44