Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

VII SAB/Wa 229/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

III SA/Kr 1172/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-10

jeden złotych , 40/100 groszy) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem starszego Referendarza...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

VII SA/Wa 2361/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M.C., kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), podwyższoną o stawkę 23 % podatku od towarów i usług tj...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wr 873/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-04

korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 23% (art...

IV SA/Wr 873/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-04

przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 23% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca...

VII SA/Wa 1975/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

) oraz kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 295,20 zł (słownie: dwieście...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2...

VII SA/Wa 1321/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-30

. kwotę 240,00 złotych, podwyższoną o stawkę 23 % podatku od towaru i usług tj. kwotę 55,20 złotych, z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie...
natomiast § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

IV SA/Wr 508/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-06-23

we Wrocławiu kwoty 1.476,00 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych, zawierającej 23% podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo...
. W myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia wynagrodzenie podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

II SA/Sz 743/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-23

, powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne udzielone skarżącemu na zasadzie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia...
). Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

II SA/Po 722/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-10

[...] zł (słownie: [...] złotych [...]), podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych [...]) /-/ R. Talaga Postanowieniem z dnia 9...
rozporządzenia z 2015 roku opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...
1   Następne >   +2   +5   +10   41