Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

IV SAB/Wa 116/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-30

w Warszawie kwotę 180 zł tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wojewódzki Sąd...
% opłaty określonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia., Stosownie do § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług...

VI SA/Wa 1266/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (słownie: pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Pismem z dnia 5 maja 2011 r. F. P. (dalej także: skarżący) wniósł...
skarżącego wynosi 240,00 złotych oraz 55,20 złotych tytułem podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 295,20 zł, W tym stanie rzeczy, zgodnie z poczynionymi wyżej...

II SAB/Bk 14/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-24

ust. 3 powołanego rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co daje kwotę 295,20 zł., Odnośnie...
wynosi 120 zł. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23...

II SA/Gl 228/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-12

strony przyznano wynagrodzenie w wysokości 120 zł powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług (23% - 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia) w oparciu o przepis art. 250...
. akt II SA/Gl 228/18 w kwocie 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych, sześćdziesiąt groszy) w tym podatek VAT w kwocie 27,6 zł. Przepis art. 250 ustawy z dnia 30...

I SA/Bk 387/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-12-09

powołanego rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co daje kwotę 295,20 zł., Mając na uwadze niezbędny...

II SA/Bd 1181/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-27

od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Wobec powyższego, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią wynagrodzenia., W ocenie...
ulgowych usług i świadczeń z tego funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, czyli kryteriów o wyłącznie socjalnym, pozapłacowym...

III SAB/Łd 18/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-15

., Zgodnie bowiem z treścią art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) faktura dokumentuje dokonanie sprzedaży...
podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U....

III SAB/Łd 19/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-15

. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) faktura dokumentuje dokonanie sprzedaży. Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne...
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 97 poz. 972) stanowi, iż fakturę wystawia się nie później...

III SA/Kr 888/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

dla podatku od towarów i usług które z uwagi na konieczność uwidocznienia w nich podstawy opodatkowania pozwalają dostrzec systematyczny wzrost wartości dokonywanych...
przez spółkę transakcji, których wartość w miesiącu wrześniu bieżącego roku sięgnęła kwoty 2.192.689 zł przy równoczesnym uwidocznieniu nabycia towarów i usług do kwoty 1.242.444...

IV SA/Gl 293/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

sześćdziesiąt groszy), w tym 39,60 zł podatku od towarów i usług, stanowiącą wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 15...
2 ust. 3 rozporządzenia, należało powiększyć o 22% podatku VAT tj. o kwotę 39,60 zł., Wobec powyższego, na podstawie wyżej przywołanych przepisów, orzeczono...
1   Następne >   3