Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FSK 834/16 - Wyrok NSA z 2017-12-15

Kontroli Skarbowej w O. postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę...
skargi M. sp. z o.o. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O., postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec...

I FSK 1549/17 - Wyrok NSA z 2020-02-13

postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za okres od lutego do kwietnia 2013r. oddalił skargę. Wymieniony wyrok oraz pozostałe orzeczenia sądów...
. z prowadzonym przez organ postępowaniem weryfikacyjnym w trybie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016r., poz. 710 ze zm., dalej...

I FSK 757/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. (obecnie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w O.) postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za okres...
w O. postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za okres od lutego do kwietnia 2013 r., 1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał...

I FSK 45/15 - Wyrok NSA z 2016-05-12

r. o numerach [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do listopada 2008 r., od grudnia 2008...
Skarbowej w O. z 26 maja 2014 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do listopada 2008 r...

I FSK 1340/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

Skarbowej w O. postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z 28...
prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r...

III SA/Wa 3507/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

sprawy w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przy Ministerstwie Finansów (powoływany dalej jako 'GIKS...
Masy Upadłości, trzy decyzje w przedmiocie podatku od towarów i usług:, - z dnia [...].05.2005r. nr [...] określającą kwotę zwrotu różnicy podatku za grudzień 2002r...

I FSK 328/16 - Wyrok NSA z 2017-10-06

podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2011 r., zostało wszczęte...
wskazał, że zarzut przewlekłego postępowania kontrolnego nie zasługuje na uwzględnienie. Z uwagi na istotę i sposób rozliczania podatku od towarów i usług, w przypadku...

III SA/Wa 3506/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

rozpatrzenie sprawy w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przy Ministerstwie Finansów (powoływany dalej jako 'GIKS...
decyzje w przedmiocie podatku od towarów i usług:, - z dnia [...].05.2005r. nr [...] określającą kwotę zwrotu różnicy podatku za grudzień 2002r., - z dnia [...].05.2005r....

III SA/Wa 3506/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia - przyznać...

III SA/Wa 3507/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminowi do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia - przyznać skarżącemu...
1   Następne >   +2   +5   +10   37