Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

III SAB/Kr 44/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-28

do wniesienia skargi kasacyjnej, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Ustanowiony dla skarżącej adwokat wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką...
o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług., Z przytoczonych względów orzeczono jak w sentencji. ...

III SA/Gd 448/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-18

2011 r. l.dz. [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia przyznać wnioskodawcy od Skarbu Państwa wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

III SA/Łd 432/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-21

. [...], kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu...
. Powyższe rozważania mają to istotne znaczenie, że autonomiczność uczelni wyższych nie oznacza, iż stosunki między organami uczelni a podmiotami korzystającymi z usług...