Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

III SA/Kr 265/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-25

prawnej udzielonej z urzędu kwotę 377 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem złotych), podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności...

III SO/Kr 14/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-22

zastępstwa prawnego na zasadzie prawa pomocy, według norm przepisanych z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług przewidzianej dla tego rodzaju czynności. Rzeczony...

III SO/Kr 14/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

pięćdziesiąt cztery złote) w tym kwotę 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych) podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Wnioskiem...