Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Wa 1345/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-19

za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie...
w niniejszym postępowaniu. Stawka ta zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SA/Wa 1344/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-19

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny P. L. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców...
z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

II SA/Wa 1347/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny P. L. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

II SA/Wa 1343/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny M. K. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Należy...

II SA/Wa 970/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-20

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Radca prawny D. K. został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu...
rozporządzenia, opłatę za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

I SA/Wa 1319/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

przed sądem kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych i tytułem 22 % podatku od towarów i usług kwotę 39,60 (trzydzieści dziewięć 60/100) złotych oraz kwotę 17 (siedemnaście...
rozporządzenia. Natomiast stosownie do § 2 ust. 3 tego rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

II SAB/Go 186/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-12

dwadzieścia) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt II SPP/Go 98/21 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. na rzecz adwokat A.G. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych wraz z należną stawką podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu...

II SAB/Go 185/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-31

dwadzieścia) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 8 października 2021 r. sygn. akt II SPP/Go 97/21 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
wynagrodzenia na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia należało podwyższyć o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

III SAB/Gd 222/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2024-01-15

w Gdańsku kwotę 590,40 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) zawierającą podatek od towarów i usług w kwocie 110,40 zł (sto dziesięć złotych czterdzieści...
prawnej udzielonej z urzędu, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, w wysokości dwukrotności stawki minimalnej, albowiem koszty te nie zostały zapłacone...

II SAB/Wa 917/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100), w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20...
. W myśl zaś § 2 ust. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
1   Następne >   +2   +5   9