Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Rz 632/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

i odrębny od skarżącej podmiot. Nie zmienia tego fakt, że posiada on status podatnika podatku od towarów i usług., Tak więc, wobec powyższego, rozpatrując kwestię spełnienia...
Izby Skarbowej (decyzja [...], z dnia [...].042004r.) za odrębny podmiot podatkowy w zakresie podatków i usług, nie powoduje uzyskania przez ten Ośrodek statusu...

I SA/Rz 755/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-20

Adwokacka w kwocie 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 (pięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych...
na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej VIII, Integracja społeczna, Działanie 8.4, Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Konkurs...

I SA/Sz 819/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-27

wydatków i usług typowych dla konkursu nr: [...], w ramach Działania 8.6';, 2. wydatki na noclegi i wyżywienie znajdują się w ww. załączniku do Regulaminu konkursu...
jako tzw. wydatki typowe dla konkursu ('podstawowe wydatki/ usługi najczęściej występujące w projektach w ramach [...]'), co uwidocznione jest już nawet w nazwie tabeli...

I SA/Łd 618/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-19

., Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów...
o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług reguluje art. 15zzb., Stosownie do art. 15zzb ust. 1 ustawy COVID, starosta może, na podstawie...