Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

VIII SAB/Wa 70/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-29

złotych i sześćdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia [...] marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę D. P...
się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

II SAB/Gd 212/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-08-25

rozporządzenia, należało podwyższyć o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23 %)., W konsekwencji finalne...
udzielonej z urzędu, obejmujące wynagrodzenie w kwocie 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), zawierającej podatek od towarów...

II SAB/Gd 214/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-10

dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy...
, zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia, należało podwyższyć o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23...

III OSK 1126/21 - Wyrok NSA z 2022-03-01

wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu, nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług...
[...] w Starogardzie Gdańskim ustalił dzienną stawkę żywieniową: dla dzieci korzystających z usług przedszkola w budynku przy Al. [...] w Starogardzie Gdańskim w wysokości 5 zł (§...

III OSK 1043/21 - Wyrok NSA z 2022-04-20

godzin dziennie także w zakresie wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu, nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2...
ustawy o podatku od towarów i usług. Dalej należy zauważyć, że autor skargi kasacyjnej pomija, iż wysokość opłaty nie jest ustalana w drodze wolnorynkowych negocjacji...

III OSK 7692/21 - Wyrok NSA z 2024-03-08

, o których mowa w art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, o których mowa w art. 115 § 14 ustawy Kodeks karny...

II SA/Po 384/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-28

) kwotę 219,60 złotych (dwieście dziewiętnaście 60/100), uwzględniającą podatek od towarów i usług w kwocie 39,60 złotych (trzydzieści dziewięć 60/100), tytułem kosztów...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług - §2 ust. 3 wskazanego powyżej rozporządzenia., Mając na uwadze powyższe...

II SA/Po 142/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-27

. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100), w tym 27,60 zł podatku od towarów i usług...
instancję podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług w kwocie 27,60 zł., łącznie 147,60 zł (§2 ust. 3 rozporządzenia)., Mając powyższe na względzie na podstawie art...

II SA/Po 329/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-31

z urzędu, w tym 27,60 zł podatku od towarów i usług. /-/ K. Witkowicz-Grochowska W związku z przyznaniem skarżącej prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym...
przyznać adwokatowi tytułem nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 120 zł podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą...

III SAB/Kr 30/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-06

czerwca 2013 r. sygn. akt. III SAB/Kr 30/13, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2013 r. ustanowiono dla strony...
ulega powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług., Z przytoczonych względów orzeczono jak w sentencji. ...
1   Następne >   2