Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

I SA/Rz 632/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

i odrębny od skarżącej podmiot. Nie zmienia tego fakt, że posiada on status podatnika podatku od towarów i usług., Tak więc, wobec powyższego, rozpatrując kwestię spełnienia...
Izby Skarbowej (decyzja [...], z dnia [...].042004r.) za odrębny podmiot podatkowy w zakresie podatków i usług, nie powoduje uzyskania przez ten Ośrodek statusu...

II SAB/Bk 75/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-15

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 295,20 zł., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika...

III SA/Lu 134/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-03

) należnego podatku od towarów i usług oraz kwota 3,75 zł (trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Postanowieniem z 15...
., w wysokości 180 zł powiększonego o kwotę 41,40 zł tytułem podatku od towarów i usług oraz o przyznanie zwrotu niezbędnych udokumentowanych wydatków (kosztów korespondencji...

III SA/Lu 135/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-03

) należnego podatku od towarów i usług oraz kwota 3,75 zł (trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Postanowieniem z 15...
., w wysokości 180 zł powiększonego o kwotę 41,40 zł tytułem podatku od towarów i usług oraz o przyznanie zwrotu niezbędnych udokumentowanych wydatków (kosztów korespondencji...

II SAB/Po 56/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-06

w Poznaniu) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu kwotę [...] zł [...]), w tym [...] zł ([...]) tytułem podatku od towarów i usług...
z 2012r., poz. 270, ze zm.) należało przyznać adwokatowi tytułem nieopłaconej pomocy prawnej kwotę [...] zł podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

III SAB/Łd 25/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-30

czterdzieści siedem 60/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym skarżącemu M...
z § 2 ust. 3 rozporządzenia, podwyższono o wartość podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Wobec powyższego, uwzględniając wniosek...

IV SAB/Wr 31/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-02

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
za zastępstwo prawne w wysokości 221, 40 zł (kwota ta zawiera podatek VAT) wyliczoną stosownie do § 19 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. 'b' w zw. z pkt 1 lit. 'c' oraz w zw...

II SAB/Po 56/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-22

dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) tytułem podatku od towarów i usług. [...] 2013 r. A. K. złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy...
295,20 zł, w tym 55,20 zł tytułem podatku od towarów i usług. ...

III SAB/Łd 25/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-31

) złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu M.W. i nakazuje wypłacić powyższą kwotę adwokat W. M...

III SA/Lu 134/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-15

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm...
1   Następne >   2