Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

II SA/Go 985/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-01

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim radcy prawnemu A.K. kwotę 240 złotych (dwieście czterdzieści) powiększoną o należną stawkę podatku od towarów...
i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu. W dniu 22 listopada 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga...

II SA/Go 121/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-26

) złotych, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej tytułem nieopłaconego...
z urzędu wraz z podatkiem od towarów i usług, oświadczając, iż przedmiotowe koszty nie zostały opłacone przez skarżącego tak w całości, jak i w części. Zakresem wniosku objęte...

II SA/Go 122/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-08

J.L. kwotę 360 złotych (trzysta sześćdziesiąt) powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącym. Pismem...
podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług, określoną dla tego typu czynności (§ 2 ust. 3 rozporządzenia)., Wobec tego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie...

II SAB/Go 45/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-12

podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącym. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wlkp. akt...