Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Op 187/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-27

i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c...
od towarów i usług (55,20 zł)., Referendarz stwierdził przy tym, że czynności pełnomocnika nie noszą cech warunkujących spełnienie przesłanek pozwalających na podniesienie...

II SA/Po 1100/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-25

w wysokości [...] zł (słownie[...] [...] złotych [...]), podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł (słownie: [...] [...] złotych [...]) /-/ R...
prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, nieopłaconych nawet w części, powiększonych o należny podatek od towarów i usług., Z akt sprawy wynika, że na rozprawie...

III SAB/Łd 10/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-14

Adwokacką z siedzibą w [...] przy ul. [...], kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden 40/100) zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...
). Wynagrodzenie to, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia, podwyższono o wartość podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Wobec powyższego...

II SA/Po 204/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-28

(słownie: [...] złotych [...]), podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych [...]) /-/ R. Talaga Postanowieniem z dnia 16...
. Stosownie do § 4 ust. 3 rozporządzenia z 2016 roku opłatę za udzielenie pomocy prawnej stronie skarżącej podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą...

II SA/Po 211/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-28

w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych [...]), podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych [...]) /-/ R. Talaga...
skarżącej podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu orzekania o niej, tj. w kwocie [...] zł...

II SA/Po 488/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-29

instancji opłatę w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych [...]), podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych [...]) /-/ R...
stronie skarżącej podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu orzekania o niej, tj. w kwocie [...] zł...

II SA/Po 1057/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-07-30

[...] zł (słownie: [...] złotych [...]), podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych [...]) /-/ R. Talaga Postanowieniem...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu orzekania o niej, tj. w kwocie [...] zł. Pełnomocnikowi...

II SAB/Łd 122/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-16

od towarów i usług, na rzecz adwokat A.Ś., Kancelaria Adwokacka w Ł. przy ul. A. AG II SAB/Łd 122/17, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2017 r. Wojewódzki...
wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 120 (sto dwadzieścia) złotych, powiększoną o kwotę należnego podatku...

II SAB/Łd 150/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-21

. przy A, kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu...

II SAB/Sz 63/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-07-24

podatku od towarów i usług, z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy Wyrokiem z dnia 23 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
- za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - w kwocie 120 złotych powiększone o stawkę należnego podatku VAT., Z tych względów, orzec należało...
1   Następne >   3