Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

III SAB/Gd 45/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-16

wnioskodawcy od Skarbu Państwa wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 439,20 zł (czterysta trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

III SA/Gd 12/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-30

postanawia przyznać wnioskodawcy od Skarbu Państwa wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 146,40 zł (sto czterdzieści sześć złotych...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

III SAB/Gd 8/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-18

osiemdziesiąt groszy) zawierającą należny podatek od towarów i usług - tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skarżącej z urzędu oraz kwotę 17 zł (siedemnaście złotych...

III SA/Gd 12/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-05-14

dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) zawierającą należny podatek od towarów i usług - tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skarżącej z urzędu...

I OSK 38/07 - Wyrok NSA z 2007-05-10

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - na rzecz radcy prawnego R. R. kwotę 146,40 (słownie: sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy) w tym 22% podatku od towarów...
i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, postanowieniem z dnia 19 maja 2006 r. odrzucił skargę J. P. o wznowienie...

I OSK 439/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa 80/100) tytułem podatku od towarów i usług a nadto kwotę 17 zł...

I OSK 942/05 - Wyrok NSA z 2006-06-21

pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 219,60 (dwieście dziewiętnaście 60/100)zł. obejmującą stawkę podatku od towarów i usług. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...