Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Wr 456/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-05

ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 23% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku...

III SA/Kr 1353/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-21

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych, sześćdziesiąt groszy) zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości 27,60 zł...
oraz przyznał na rzecz adwokata P. D. kwotę 240 zł tytułem pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług (k. 73)., Działając imieniem...

I SA/Gl 808/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-30

w Gliwicach - wynagrodzenie w kwocie 295,20 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 (słownie: pięćdziesiąt...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju |, |czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. |, |Z kolei...

I SA/Wa 951/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-13

i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Obecnie stawka ta wynosi 23...
., Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższono o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w kwocie 55,20 złotych...

IV SA/Wr 362/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-18

stopniu skomplikowania i obszerności., W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, należało...

II SAB/Op 50/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-02

rozporządzenia, opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...
na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do treści § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia, opłaty maksymalne wynoszą w postępowaniu przed sądem...

I SAB/Wa 1685/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-20

, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...
o kwotę 27,60 stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług - łącznie kwotę 147,60 zł., Mając na uwadze powyższe w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 2 pkt 8...

II SAB/Op 50/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-10

od towarów i usług, wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, czyli o 41,40 zł...
: dwieście dwadzieścia jeden złoty i czterdzieści groszy), w tym podatek VAT w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty i czterdzieści groszy). Wyrokiem z dnia...

II SA/Bk 147/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-18

podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 295,20 zł., Ponadto zgodnie z treścią § 21 ust. 1...
tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje...

III SA/Kr 1353/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-19

złotych) tytułem pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów...
i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. P. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na czynność Prezydenta Miasta z dnia 2 marca...
1   Następne >   +2   5