Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

III SA/Gl 122/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-30

Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K...
O.P.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.- dalej ustawa o VAT) po rozpatrzeniu odwołań z dnia 22...

I SA/Kr 567/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

od towarów i usług VAT-R, wybierając rezygnację ze zwolnienia od tego podatku od dnia 1 września 2008 r. Natomiast z podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2011 r. wynika...
Polski stwierdzono, iż J. H. ujmował podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu w ewidencji zakupów prowadzonej dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług...

III SA/Gl 1324/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-11

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. o numerze...
pod nawzwą F.H. 'A' W.M.K w W. :, - kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie...

I SA/Go 149/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-22

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2012 roku 1. Uchyla...
określenia w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2012 r. zobowiązania podatkowego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w tym zakresie...

I FSK 707/14 - Wyrok NSA z 2017-01-26

Skarbowej w W. z dnia 14 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010 r. do października 2011 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
stycznia 2013r. [...] w przedmiocie określenia wysokości różnicy podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010r. do października 2011r., 1.2. Stan sprawy Sąd...

I SA/Bd 587/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-18

Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w latach 2010 - 2015 1. uchyla zaskarżoną...
postępowania. Gmina wystąpiła z wnioskiem o zwrot niezwróconej dotychczas części nadpłaty podatku od towarów i usług oraz zwrot niezwróconej dotychczas części nadwyżki...

III SA/Wa 2903/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

Skarbowej w W. z dnia ... r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę Postanowieniem z dnia ...r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. poinformował P...
. S.A. o zaliczeniu z nadpłaty w podatku od towarów i usług w wysokości ... zł, wynikającej ze złożonej w dniu ...r. korekty deklaracji N/AT-7 za ...r., kwoty ... zł...

I FSK 1635/07 - Wyrok NSA z 2008-01-08

. z dnia 31 maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddalono skargę kasacyjna. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1. Wyrokiem...
Skarbowej w K. z 31 maja 2005 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług., 2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 2.1. W trakcie kontroli skarbowej Dyrektor...

I SA/Łd 537/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-27

'zużycie materiałów, surowce do produkcji' Na podstawie otrzymanych faktur odliczano wykazany w nich podatek naliczony, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług...
podatku akcyzowego do naliczonego mogło skutkować zarówno obniżeniem, jak i zwrotem podatku od towarów i usług. Uprawnione zatem jest twierdzenie o zaliczeniu w koszty...

I FSK 408/07 - Wyrok NSA z 2008-03-11

Skarbowej w B. z dnia 24 lutego 2006 r., nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od czerwca do sierpnia 2004 r., za październik 2004 r...
. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji określającą stronie zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec, lipiec...
1   Następne >   +2   +5   +10   100