Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

II SAB/Lu 4/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-01

złotych 60/100, w tym podatek od towarów i usług w wysokość 39,60 zł) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, które wypłacić z kasy Wojewódzkiego Sądu...
marca, 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.). Stąd kwota należna pełnomocnikowi z tytułu jego wynagrodzenia wynosi 219,60 zł /180 zł + 39,60 zł...

V SA/Wa 376/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-22

), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Biorąc...

V SA/Wa 2805/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych...
(...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

VI SA/Wa 822/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 552 zł., Podkreślić należy, że w niniejszej sprawie, w ocenie rozpoznającego wniosek, nie zaistniały przesłanki wymienione...
czterysta złotych) powiększonej o kwotę 552 złotych (pięćset pięćdziesiąt dwa złotych) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa...

VII SA/Wa 814/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-06

czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 295,20 zł (słownie...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SAB/Wa 401/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-28

podatku od towarów i usług. W piśmie z dnia 16 czerwca 2012 r. radca prawny L.B., pełnomocnik z urzędu W.S., wystąpił o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane...
z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

VI SA/Wa 1378/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-20

podatku od towarów i usług wykazanego w tejże fakturze VAT. Skarżąca podniosła, że nie może odpowiadać za zaniedbania, które |, |były najpewniej po stronie jej kontrahenta...

VI SA/Wa 85/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-05

zakresem jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej. Przykładem może tu być ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czy ustawa z dnia 23...
dotyczącego podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego, a w konsekwencji podmiotem wyposażonym w zdolność prawną jest spółka cywilna, a nie wspólnicy takiej spółki...

IV SAB/Wa 120/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

: uiszczony wpis sądowy, wynagrodzenie pełnomocnika wraz z 22% podatkiem od towarów i usług oraz opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa., Mając powyższe...

VI SA/Wa 515/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-26

ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 22 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 39,60 zł., Ponadto wyznaczony pełnomocnik udokumentował niezbędne...
o kwotę 39,60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego, 2) 17...
1   Następne >   2