Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

III SA/Lu 1333/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-05

podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 13 kwietnia 2017 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przyznał stronie skarżącej prawo...
). Wynagrodzenie to należy powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1...

III SAB/Lu 20/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-05

instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny). Wynagrodzenie to należy powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 4 ust. 3...
rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Stąd...

II SAB/Wa 240/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-04

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100), w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20...
w niniejszym postępowaniu. Stawka ta zgodnie z § 4 ust., 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SA/Gd 363/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-26

Administracyjnego w Gdańsku kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo...
powołanego rozporządzenia, należało podwyższyć o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23 %)., W konsekwencji finalne...

IV SAB/Gl 86/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-19

ta, zgodnie z treścią § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia podlega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności., Biorąc pod uwagę...
, sześćdziesiąt groszy) - w tym podatek VAT w wysokości 27,6 zł Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 2 grudnia 2016 r. ustanowiono dla skarżącego adwokata z urzędu...

II SAB/Sz 168/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-17

Sądu Administracyjnego w Szczecinie kwotę [...] złotych, która obejmuje kwotę [...] zł powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług, z tytułu kosztów...
opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie - w łącznej kwocie 360 złotych powiększone o stawkę należnego podatku VAT, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8...

II SAB/Sz 2/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-06

Sądu Administracyjnego w Szczecinie - kwotę [...](słownie: [...] [...]) złotych, która obejmuje kwotę [...]zł powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług...
kasacyjnej w sprawie - w kwocie [...]złotych powiększone o stawkę należnego podatku VAT. ...

VIII SA/Wa 834/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

M. K. kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych stanowiącą 22% podatku od towarów i usług tytułem kosztów...
skargi kasacyjnej w kwocie 120 złotych powiększone o stawkę należnego podatku VAT (§ 2 ust. 3 rozporządzenia)., W tym stanie sprawy, na podstawie art. 250 p.p.s.a. oraz §...

VIII SA/Wa 874/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

M. K. kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych stanowiącą 22% podatku od towarów i usług tytułem kosztów...
skargi kasacyjnej w kwocie 120 złotych powiększone o stawkę należnego podatku VAT (§ 2 ust. 3 rozporządzenia)., W tym stanie sprawy, na podstawie art. 250 p.p.s.a. oraz § 14...

III SAB/Gl 136/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-01-24

złotych sześćdziesiąt groszy), w tym 96,60 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) z tytułu podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 20 września...
I instancji, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług zgodnie z art. 250 § 1 p.p.s.a w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22...
1   Następne >   3