Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Wa 203/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-24

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat K. W. została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-11

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku...
od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i sług; Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)., Mając powyższe na uwadze...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-10

udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11...

II SA/Wa 1257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-08

w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...
podatku od towarów i usług w oparciu o art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz...

II SA/Ol 57/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-24

z urzędu, przedmiotową opłatę sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 120 zł netto powiększonej o należny podatek VAT. W wyniku rozpoznania wniosku Z. M...

III SA/Kr 566/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-21

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Ustanowiony dla skarżącego adwokat (k. 51 i n...
stawkę podatku od towarów i usług., Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. ...

II SA/Sz 1035/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-29

-Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - kwotę [...]) złotych, która obejmuje kwotę [...] zł powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług, z tytułu kosztów nieopłaconej...
powiększone o stawkę należnego podatku VAT., Z tych względów, orzec należało jak na wstępie, na podstawie art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu...

III SA/Łd 594/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-29

. przy al. A., kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 80/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

III SA/Kr 7/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-14

powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 września 2009 r. nr [...] Dowódca Jednostki Wojskowej nr 1, działając na podstawie art. 127 § 2...

III SA/Kr 566/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-14

pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania. Na podstawie kontraktu B. M...