Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SAB/Wa 803/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-27

się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie...
do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika z urzędu wynosi 240 zł i powinna być podwyższona o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień...

II SA/Wa 1973/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat D. G. została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem...
o kwotę 27,60 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 23%, co łącznie stanowi kwotę 147,60 zł., Ponadto adwokat, stosownie...

II SA/Wa 1297/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-08

), w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. W następstwie wydanego przez referendarza sądowego postanowienia z dnia, 5...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

II SA/Wa 1297/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

) złotych, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. W następstwie wydanego przez referendarza sądowego postanowienia...
opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

I SA/Wa 1794/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 36,60 (trzydzieści dziewięć 60/100) złotych. P O S T A N O W I E N I E, Dnia 23 września 2010 r., Referendarz sądowy...
, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 36,60 (trzydzieści dziewięć 60/100) złotych., U Z A S A D N I E N I E, Okręgowa Rada Adwokacka w W. pismem z dnia 12 sierpnia...

II SA/Wa 1973/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-02

240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych), tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy...

I SA/Wa 1794/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-22

[...] ([...]) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę [...] ([...]) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę [...]([...]) złotych oraz kwotę [...] ([...]) złotych tytułem...