Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I SAB/Wa 122/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-29

60/100) złotych, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. W następstwie postanowienia wydanego przez referendarza...
ustanowionego z urzędu, przedmiotową opłatę sąd podwyższa ponadto o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SAB/Kr 22/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-19

zł (słownie: czterysta osiemnaście złotych, dwadzieścia groszy) w tym 78,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych, dwadzieścia groszy) podatku od towarów i usług...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SAB/Kr 93/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-07

: osiemdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem...
przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SAB/Wa 114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

i sześćdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat A. B. została wyznaczona przez Okręgową Radę...
za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie pomoc...

II SA/Wr 794/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-05

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie...
ustanowionego z urzędu opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

IV SA/Wr 18/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-27

brutto jest niezgodne z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług., W odpowiedzi na skargę Burmistrz wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko...
bezpodstawnie obciążył skarżącego kwotą podatku od towarów i usług. Z wystawionej przez organ w dniu [...] marca 2016 r. faktury nr [...] wynika, że organ z tytułu 'wykonania...

IV SAB/Wr 234/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-08

o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu...
orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 23% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. nr 54, poz. 535...

I SAB/Wa 131/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu...
ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SAB/Kr 177/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-13

( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług...
, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

I SAB/Wa 633/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-01

opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie ustanowiony...
1   Następne >   +2   +5   +10   16