Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 3306/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. nr IPPP3/4512-393/15-2/IG w przedmiocie podatku od towarów i usług. oddala skargę Gmina M. (dalej: 'Gmina...
' lub 'Skarżąca') pismem z 11 maja 2015 r. zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, zadając...

III SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)., We wniosku Gmina podała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku...

III SA/Wa 2903/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

Skarbowej w W. z dnia ... r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę Postanowieniem z dnia ...r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. poinformował P...
. S.A. o zaliczeniu z nadpłaty w podatku od towarów i usług w wysokości ... zł, wynikającej ze złożonej w dniu ...r. korekty deklaracji N/AT-7 za ...r., kwoty ... zł...

III SA/Wa 812/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-17

: 'Zainteresowany 2' lub 'Nabywca') prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych. Działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
dla transportu autobusowego., Zainteresowany 2 poniósł całość kosztów związanych z budową Budynku i odliczał naliczony podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących...

III SA/Wa 2886/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

usług transportowych i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce., Strona ponosi koszty udokumentowane fakturami zawierającymi podatek...
się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, w przypadkach przysługującego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach...

III SA/Wa 1144/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

, wpłaty z dnia 15 października 2014r. M.B. (dalej: 'Skarżąca') na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za listopad, grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r. oraz orzekł...
zł. Do uregulowania pozostało więc zobowiązanie w podatku od towarów i usług za grudzień 2013r. w wysokości 433,00 zł., W dniu 25 lutego 2014r. do [...]Urzędu Skarbowego...

III SA/Wa 657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

Akcyjna z siedzibą na Ukrainie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne...
), kontrolę w zakresie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r., której protokół doręczono pełnomocnikowi Spółki w dniu 15 października 2010 r...

III SA/Wa 1885/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-07

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od towarów i usług za luty 2012 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
') z [...] marca 2015r. stwierdzającą nadpłatę w podatku od towarów i usług za luty 2012r. w kwocie 1.381.208,00 zł oraz odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług...

III SA 2908/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-09

Izby Skarbowej w W. z dnia ... października 2003 r. Nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza...
nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2000 r. w kwocie 31 020,00 zł. Do wniosku o stwierdzenie nadpłaty spółka dołączyła skorygowaną deklarację na podatek...

III SA/Wa 1813/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-21

w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
się na brzmienie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm./ Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego ustalił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100