Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 761/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-05

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do września 2006 r. oddala skargę Decyzją z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego...
w W. określił S.G. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za:, - styczeń 2006 r. w kwocie 94 zł,, - luty 2006 r. w kwocie 97 zł,, - marzec 2006 r. w kwocie 110 zł...

I SA/Sz 537/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-20

ze skargi J. R. A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia...
'Podatnikiem'), utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. z dnia [...] r. nr [...] określającą Stronie w podatku od towarów i usług zobowiązanie...

I SA/Sz 856/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-11

faktury) na łączną kwotę [...] zł netto, [...] zł brutto. Spółka dla tej usługi przyjęła bowiem obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% podstawy...
kwotę brutto. Spółka dla tej usługi zastosowała bowiem zwolnienie z podatku od towarów i usług. W tym zakresie organ I instancji wskazał jednak, że zwolnienie z ww. podatku...

I SA/Sz 643/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-02

kosztów postępowania sądowego. Zaskarżoną interpretacją z 22 czerwca 2021 r. znak: [...] dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie: - opodatkowania podatkiem od towarów...
i usług otrzymanej dotacji od Gminy ościennej oraz - opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej dotacji od Wojewody w związku z organizacją publicznego...

I SA/Sz 857/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-11

faktury) na łączną kwotę [...] zł netto i taką samą kwotę brutto. Spółka dla tej usługi zastosowała bowiem zwolnienie z podatku od towarów i usług. W tym zakresie organ...
listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212 poz. 1336), nie przysługiwało, a wskazane na fakturach czynności...

I SA/Sz 767/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-01-08

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia 2011 r. do września 2011 r...
. (dalej: organ I Instancji) z dnia [...] stycznia 2019 r., znak [...] określającej w podatku od towarów i usług za:, 1. luty 2011 r.:, . kwotę nadwyżki podatku...

I SA/Sz 533/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-16

postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. na poczet podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2014 r. oddala...
w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. w wysokości [...] zł na poczet podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r. w wysokości...

I SA/Sz 339/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-26

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 12 marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług oddala...
. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług z tytułu nienależnie zapłaconego podatku w kwocie [...] zł, wynikającego z faktury VAT nr [...] korekta do faktury...

I SA/Sz 417/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-06

postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2013 rok na poczet podatku od towarów i usług za maj oraz sierpień 2014 rok oddala skargę...
zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. w wysokości [...] zł na poczet podatku od towarów i usług za maj 2014 r. oraz w wysokości [...] zł na poczet...

I SA/Sz 776/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-13

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.; zwanej dalej 'u.p.t.u.'), Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzje Naczelnika...
. Ponadto Spółka od 17.04.2002 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i za ww. miesiące 2008 r. złożyła deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7...
1   Następne >   +2   +5   +10   100