Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Wr 4294/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-21

[...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w B...
podatkowej w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2001 r. na mocy decyzji Urzędu...

I SA/Wr 4519/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-08-20

[...], nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do lipca, od września do grudnia 2001 r. I uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) - dalej 'Ordynacja podatkowa' oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku...

I SA/Wr 1950/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-01

od towarów i usług jedynie miesięcy niepomyślnych dla podatnika a pomijać miesiące dla niego korzystne., W świetle art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji, gdy z jednej faktury rozliczył podatek...

I SA/Op 124/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-12-14

'A' S.C. I. K., R. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę Decyzją Dyrektora Urzędu...
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ustalone zostało dodatkowe zobowiązanie podatkowe za miesiące od stycznia do lipca 2003 r. w łącznej kwocie...

I SA/Op 1/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-21

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. W interpretacji...
jako skarżąca, Spółka, podatnik lub Wnioskodawca) m.in. w zakresie określenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w ramach nabywanej usługi objętej odwrotnym...

I SA/Op 153/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-03

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2004r. postanawia zawiesić...
decyzją z dnia [...]. Nr [...], w ramach której, dokonano określenia T. S. zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, za miesiąc wrzesień 2004r. w kwocie 1.544 zł...

I SA/Op 154/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-03

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2004r. postanawia zawiesić...
z dnia [...] Nr [...] w ramach której, dokonano określenia T.S. zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, za miesiąc październik 2004r. w kwocie 823 zł...

I SA/Op 80/23 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-05-10

w podatku od towarów i usług za 2010 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z 31 maja 2022 r...
. o: umorzeniu postępowania w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów i usług za styczeń i grudzień 2010 r. jako bezprzedmiotowego; odmowie rozłożenia...

I SA/Op 581/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-22

były nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nie objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Z dokumentów załączonych do wniosku (akt notarialny Rep...
1.681.404,00 zł. W cenie tej zawiera się wartość korzystająca ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a) o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca...

I SA/Op 339/23 - Wyrok WSA w Opolu z 2024-02-23

zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2018 r. oraz zabezpieczenia jej na majątku podatnika oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez D...
i usług za grudzień 2018 r. w postaci zobowiązania o zapłaty określonego na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100