Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gd 1161/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-05

z akcesoriami w formie sprzedaży wysyłkowej, m.in. na terenie Polski i Finlandii. Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce...
od października 2013 r. Jednocześnie, w związku z przekroczeniem limitu 168.000 zł (35.000 euro) wynikającego z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, strona...

I SA/Gd 345/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-10

, w wyniku których dokonują na rzecz tych kontrahentów określonych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Za każdym razem ww. spółki wystawiają zgodnie...
z obowiązującymi przepisami faktury, w których wskazana jest zarówno kwota netto, jak i kwota uwzględniająca podatek od towarów i usług. Kwoty netto wynikające z wystawionych...

I SA/Gd 211/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-26

'u.p.d.o.f.', u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny...
podatek od towarów i usług., Powołując się na poglądy wyrażone w wyrokach: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt II FSK 1545/11...

I SA/Gd 210/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-26

', u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny podatek...
od towarów i usług. Takie daleko idące rozróżnienie nie jest zasadne, bowiem mechanizm i konstrukcja prawna podatku określanego na gruncie prawa krajowego jako 'podatek...

I SA/Gd 467/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-05

indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania czynności, za które pobierane są opłaty egzekucyjne, momentu powstania obowiązku, podatkowego...
, poz. 93) stwierdzając, że zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn...

I SA/Gd 86/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

jego wprowadzenia, było prawne wyeliminowanie możliwości opodatkowania podatkiem dochodowym należnego podatku od towarów i usług VAT (wprowadzonego w kwietniu 1994 r...
obowiązek implementacji unijnych dyrektyw podatku od wartości dodanej do krajowej ustawy o podatku od towarów i usług. Implementacja ta znalazła wyraz w przepisach ustawy...

I SA/Gd 498/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-07

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
dotyczącej podatku od towarów i usług., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Wnioskodawca jest firmą handlową zajmującą się dystrybucją na terenie Polski...

I SA/Gd 95/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-26

, 2201-IOV-2.4103.38-48.2021/10/02 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od października 2015 r. do sierpnia 2016 r. oddala skargę. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku...
w dniu 30 listopada 2020 r. wydał decyzję nr 2205-SPV-3.4103.16.2018.BA; 2205-SPV-3.4103.13.2020.SZD, w której dokonał rozliczenia podatku od towarów i usług za poszczególne...

I SA/Gd 330/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-05-25

indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. W dniu 18 sierpnia 2015 r. p. M. B...
. - komornik sądowy złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania komornika za podatnika podatku od towarów...

I SA/Gd 347/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-15

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. W dniu 15 października 2015 r...
. Województwo [...] złożyło wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100