Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 17/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-04-07

Na podstawie par. 73 pkt 5 lit. 'a' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ od podatku od towarów i usług zwolnione zostały prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów agencyjnych...

III RN 229/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

1. Zawarta przez podatnika podatku od towarów i usług umowa sprzedaży towarów używanych, która jako czynność cywilnoprawna poddana jest co do zasady podatkowi od towarów...
i usług, lecz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

III RN 112/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

Podatnik powinien prowadzić ewidencję dla celów podatku od towarów i usług /art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
18 października 1995 r. (...) w przedmiocie określenia wartości zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do kwietnia 1994 r...

III RN 147/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-25

Fakt, że w dacie wydania przez Urząd Skarbowy decyzji z dnia 22 czerwca 1999 r., ustalającej właściwą /wyższą/ kwotę podatku od towarów i usług z tytułu importowanego...
o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z dniem 29 lipca 1997 r. i został wykreślony z rejestru podatników tego podatku - art...

III RN 174/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-17

Umowa sprzedaży towarów używanych, zawarta przez podatnika podatku od towarów i usług w okresie od 5 lipca 1993 r do 3 września 2000 r., nie podlegała opłacie skarbowej...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi P. Towarzystwa Leasingowego 'PTL' Spółki...

III RN 198/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-07-05

. Powyższa umowa była, zdaniem Spółki, zwolniona od opłaty skarbowej, gdyż strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 8...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Urząd Skarbowy w P. decyzji z dnia 24 listopada 1997 r. odmówił zwrotu...

III RN 233/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

Umowa sprzedaży towarów używanych, która jako czynność cywilnoprawna poddana jest co do zasady podatkowi od towarów i usług, lecz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ zwolniona została z tego podatku, wyłączona jest z zakresu...

III RN 172/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

poz. 23 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Wyłączenie...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Prowadzi to do wniosku, że umowa sprzedaży obligacji nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli tylko jedna ze stron...

III RN 21/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-10-05

Art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 ze zm./ nie ustanawiają...
prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą nie podlegającą podatkowi od towarów i usług. Sąd Najwyższy...

III RN 22/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-10-05

Art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 ze zm./ nie ustanawiają...
prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą nie podlegającą podatkowi od towarów i usług. Sąd Najwyższy...
1   Następne >   +2   +5   +10   22