Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 707/14 - Wyrok NSA z 2017-01-26

Skarbowej w W. z dnia 14 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010 r. do października 2011 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
stycznia 2013r. [...] w przedmiocie określenia wysokości różnicy podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010r. do października 2011r., 1.2. Stan sprawy Sąd...

I FSK 1205/08 - Wyrok NSA z 2009-10-28

akcyzowego i podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1. Wyrokiem tym (z dnia 28 marca 2008 r., sygn. akt...
akcyzowego i podatku od towarów i usług., 2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 2.1. R. S. w dniu 19 września 2002 r. na podstawie dokumentu SAD zgłosił w celu...

I FSK 423/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od Gminy G. na rzecz Ministra Rozwoju...
działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 27 listopada 2013r., Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. Stan sprawy Sąd...

I FSK 1635/07 - Wyrok NSA z 2008-01-08

. z dnia 31 maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddalono skargę kasacyjna. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1. Wyrokiem...
Skarbowej w K. z 31 maja 2005 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług., 2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 2.1. W trakcie kontroli skarbowej Dyrektor...

I FSK 408/07 - Wyrok NSA z 2008-03-11

Skarbowej w B. z dnia 24 lutego 2006 r., nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od czerwca do sierpnia 2004 r., za październik 2004 r...
. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji określającą stronie zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec, lipiec...

I FPS 2/05 - Uchwała NSA z 2005-09-12

Po dniu 30 kwietnia 2004 r. dopuszczalne jest ustalenie podatnikowi podatku od towarów i usług dodatkowego zobowiązania podatkowego za okresy rozliczeniowe sprzed dnia 1...
maja 2004 r. na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...

I FSK 673/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-22

z siedzibą na U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 grudnia 2011 r. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia...
miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu), którzy nadal pozostawali zarejestrowani w kraju dla potrzeb podatku od towarów i usług, realizacja zasady...

II FSK 3371/15 - Wyrok NSA z 2018-01-11

w Polsce oraz za granicą, w tym we Francji. W odniesieniu do wydatków dokonanych na terytorium Polski stwierdzono, iż skarżący ujmował podatek od towarów i usług podlegający...
odliczeniu w ewidencji zakupów prowadzonej dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług, a koszty uzyskania przychodów kwalifikował w podatkowej księdze przychodów...

II FSK 926/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

i Finlandii. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w Polsce od października 2013 r.; jednocześnie, w związku z przekroczeniem limitu 168.000 zł...
(35.000 euro) wynikającego z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, rozlicza podatek od wartości dodanej na terenie Finlandii, jest tam zarejestrowana...

I FPS 1/14 - Uchwała NSA z 2015-10-12

pozostawali zarejestrowani w kraju dla potrzeb podatku od towarów i usług, realizacja zasady neutralności, przez umożliwienie tym podmiotom odzyskania podatku zapłaconego w cenie...
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 224, poz. 1801, ze zm.)?' podjął następującą uchwałę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100