Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 5/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

towarów używanych, zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława...

III SA 1117/96 - Wyrok NSA z 1997-12-12

- podatku od towarów usług był art. 29 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...
oraz podatku od towarów usług w związku ze zwrotem towaru dostawcy zagranicznemu na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie...

FPS 3/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-04-20

Wyłączenie zaniechania poboru podatku od towarów usług, określone w par. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zaniechania poboru podatku...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, zm. Dz.U. nr 28 poz. 127, nr 129 poz. 599, Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670...

III SA 653/01 - Wyrok NSA z 2002-10-09

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Nadleśnictwo J. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 2 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług - oddala...
Nadleśnictwa J. zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Sz. z wnioskiem z dnia 10.04.2000 r. o zwrot kwoty 41.400 zł tytułem nadpłaty podatku od towarów i usług uiszczonego według...

III SA 539/96 - Wyrok NSA z 1997-09-12

'nie zaewidencjonowana sprzedaż' zawarte w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje swoim zakresem zarówno usługi, jak i inne czynności określone w art. 2...
z 30.6.1994 r. w sprawie podatku od towarów i usług za sierpień 1993 r. oraz postanowiła podwyższyć wymiar podatku należnego do kwoty 3.426.472.000 zł, a kwotę podatku...

FPS 6/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-30

i usług prawa do odliczenia, wynikającego z art. 19 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
. (...) na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 29 listopada 2000 r., (...) w przedmiocie wymiaru podatku od towarów i usług po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym, wątpliwości...

III SA 7295/98 - Wyrok NSA z 2000-05-10

. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1/ uchyla zaskarżoną decyzję, 2/ zasądza od Izby Skarbowej w Warszawie na rzecz skarżących kwotę 300 (trzysta złotych) tytułem...
. w przedmiocie podatku od towarów i usług w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Handlowego 'T.' s.c. Izba Skarbowa swoją decyzją z dnia [...] czerwca 1998 r. określiła spółce:, 1...

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. spółka akcyjna mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które dotyczyły...
Skarbowej w K. z dnia 9 października 2000 r. nr (...) w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania w tym podatku - uchyla...

I SA/Kr 844/01 - Wyrok NSA z 2003-03-06

Dokonanie czynności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług znajduje się na zewnątrz konstrukcji podatku od towarów i usług. W związku z tym podatnik...
jako aport. Podatnik nie ma prawa obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą nie podlegającą podatkowi od towarów i usług...

III SA 1878/95 - Wyrok NSA z 1997-04-25

Obowiązki ewidencyjne nałożone na podatników przepisem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
poz. 50 ze zm./ służą prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej w podatku od towarów i usług., Nie oznacza to tylko prawidłowości formalnej, a więc prowadzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   84