Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 1697/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-10

rachunek czynności określone w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, co ma miejsce...
w szczególności w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy., 2...

I SA/Wr 2820/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-10-19

Podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, zaliczonych...
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest zwolniona od podatku. Naczelny Sąd...

I SA/Wr 1969/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-06-15

Zakwestionowanie przez organy podatkowe na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do grudnia 1994. r. - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu...

I SA/Wr 1965/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-06-15

Zakwestionowanie przez organy podatkowe na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do grudnia 1994. r. - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu...

I SA/Wr 2241/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-05-24

1. Przyjmujący fakturę w dobrej czy złej wierze od zbywcy, który nie opłacił podatku od towarów i usług, nie może liczyć na obniżenie podatku należnego o kwotę podatku...
oryginał faktury nie potwierdzony kopią u wystawcy, który nie uwzględnił w deklaracji dla podatku od towarów i usług wykazanej w fakturze sprzedaży i należnego podatku...

I SA/Wr 533/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-12-18

Zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
we W. na decyzję Izby Skarbowej we W. z dnia 31 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Zaskarżoną decyzją...

I SA/Wr 886/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-22

Przepisy art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, w tym i ust. 2 tego artykule...
, nie mają zastosowania do podatników, którzy dokonują jednocześnie sprzedaży opodatkowanej oraz wykonują czynności nie objęte zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług...

I SA/Wr 1477/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-05-23

W przypadku, gdy u podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
. sprawy ze skargi Grzegorza O. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 26 maja 1998 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do maja 1997 r...

SA/Wr 1504/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-28

Wartość sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym, warunkującym m.in. zwolnienia od podatku VAT, ustanowionego w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, ustala się biorąc pod uwagę łączną wartość uzyskaną ze sprzedaży - obrotu...

SA/Wr 3352/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-07-25

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i pozycji drugiej załącznika...
., Grzegorza M., Jana O. i Agnieszki Z. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 27 września 1995 r. w przedmiocie wymiaru podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1994 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   23