Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 1528/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-05-11

Zwolnienie od podatku w myśl art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku o akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
określenia wysokości podatku od towarów i usług za wrzesień 1993 r. w kwocie 20.151.000 zł, za październik 1993 r. w kwocie 22.765.000 zł i za listopad 1993 w kwocie...

I SA/Lu 147/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-20

Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej /Dz.U. nr 137 poz. 640...
/ zmieniona została treść art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym poprzez skreślenie wyrazów 'i podatek importowy'., Ustawa z dnia 25...

I SA/Lu 1256/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

Ustawodawca w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie zawęża zatem...
podmiotowego zakresu opodatkowania tylko do działalności gospodarczej. Podatek od towarów i usług dotyczy wykonywania czynności wymienionych w art. 2 ustawy o VAT...

I SA/Lu 293/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-03

. Tak więc wkłady niepieniężne /aporty/ nie są objęte dyspozycja art. 2 ust. 3 pkt 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
obrotowych wniesionych jako aport. Naruszył w ten sposób art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

I SA/Lu 1243/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-11

do świadczenia usług., Samo posiadanie dokumentów wymienionych w par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U....

I SA/Lu 615/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-01-08

Zgodnie z postanowieniem art. 26 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatek od towarów...
ust. 3 i art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ ustalił Przedsiębiorstwu...

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu...
podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także - eksport usług, tj. świadczenie przez podatnika usług...

I SA/Lu 524/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-05-18

Wystawienie faktury niedokumentującej rzeczywistej sprzedaży nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług - w tym również na podstawie art...
. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

I SA/Lu 372/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-10-11

ustawy dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art...
w (...) z dnia 24 lutego 1999 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1997 r. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa L. na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy...

I SA/Lu 1047/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-11-26

1. Określone w art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ prawo...
podatnika do obniżenia podatku od towarów i usług doznaje ograniczenia, między innymi na skutek określenia przypadku, w którym faktura wystawiona przez zakład pracy chronionej...
1   Następne >   +2   +5   +10   24