Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 1314/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-20

1. Prawa majątkowe nie są 'towarem' w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., W konsekwencji - ich sprzedaż...
nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług., 2. Ze zwolnienia od opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 marca 1989 r...

I SA/Kr 27/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-01-11

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
ani w dniu wydawania decyzji przez Urząd Skarbowy skarżący nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług Urząd Skarbowy słusznie odmówił stwierdzenia...

SA/Kr 1309/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-12-01

1. Art. 48 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 14...
to, że w 1993 r. pierwszy z przepisów wyłączył zastosowanie drugiego., 2. Użycie w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

I SA/Kr 1511/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-03-16

Od 1 stycznia 2000 r. przeszkodą do korzystania z ulgi w podatku od towarów i usług przez zakłady pracy chronionej jest nie tylko sprzedaż wyrobów akcyzowych...
z dnia 8 stycznia 1995 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

I SA/Kr 2317/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-04-27

Podatnik korzysta z możliwości pomniejszenia własnego podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wyłącznie w ten sposób, że dokonuje...
komputerowego w trakcie którego wynikły różnice w sposobie rozliczenia podatku od towarów i usług. Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w złożonej...

SA/Kr 1761/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-27

W odniesieniu do sprzedanego samochodu nie miały zastosowania postanowienia art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, gdyż firma w okresie trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym nie dokonała...

SA/Kr 1905/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-11-16

Zawarte w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ uprawnienie podatnika...
od towarów i usług /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ obniżenie kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, następuje w rozliczeniu...

SA/Kr 1334/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-11-18

Organ podatkowy nie może wydać decyzji na podstawie art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego, którą ustalono W. G. podatek od towarów i usług za okres od 29 października 1993 r. do 29 grudnia 1993 r. W. G. od 5 lipca 1993...

I SA/Kr 904/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-05-30

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz...
. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 1997 r. - oddala skargę. W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej stwierdzono, że w okresie od września 1997 r...

I SA/Kr 189-212/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-10-26

towarów i usług. Brak złożenia deklaracji VAT-7 oznacza bowiem brak możliwości uwzględnienia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług, bez względu na to, czy rzeczywiście...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   11