Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 1097-1109/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-07-23

Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dotyczy...
. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżone decyzję; (...). W dniach od 15 do 30 czerwca oraz 1 i 2 lipca 1998 r. Urząd Skarbowy...

I SA/Ka 1375/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-03-22

. Przy refakturowaniu usługi transportowej należy naliczać podatek od towarów i usług według stawki 22 procent bez względu na to, czy podwykonawca usługi jest podatnikiem podatku...
od towarów i usług i wykazał go na fakturze VAT /wówczas podatek ten będzie podatkiem naliczonym, podlegającym odliczeniu od podatku należnego/, czy też podwykonawca...

I SA/Ka 179/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-04-24

1. Cena wyrobu nie zawierająca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie oznacza ceny pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy...
akcyzowym na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., 3. Mimo, iż przepisy...

I SA/Ka 1736/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-07

1. Minister Finansów wydając obwieszczenie z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., 2. Do prawidłowego określenia zakresu...

I SA/Ka 1420-1433/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-04-07

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie przewiduje aby podatnik sam obliczał podatek...
. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - oddala skargę. W dniach od 30 stycznia 1997 r. do 12 lutego 1997 r. przeprowadzona została kontrola przez pracowników Urzędu...

I SA/Ka 1004/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-24

Skarbowej w K. z dnia 20 marca 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za listopad 1993 r. - oddala skargę; Decyzją z dnia 9...
września 1997 r. (...) Urząd Skarbowy w J. Z. określił '' Spółce 'W.' z o.o. w J.-Z. wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za listopad 1993 r. w wysokości...

I SA/Ka 1601/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-14

1. Ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ostatnio cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
Zamiejscowy w Cz. z dnia 21 czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług - oddala skargę. Decyzją, z dnia 25 lutego 1999 r. (...) Urząd...

I SA/Ka 960/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-02-18

Kwoty podatku naliczone przy nabyciu towarów i usług na rzecz sprzedaży zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu ewentualnie podwyższą koszty uzyskania przychodów...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 ze zm./, ma w efekcie służyć prawidłowej realizacji zasady określonej w ust. 2...

I SA/Ka 837/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-01-27

Rozstrzygnięcie organów podatkowych /w zakresie prawidłowego określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za dany miesiąc oraz konstytutywnego ustalenia...
/w tym ustalonego sankcyjnie/ pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług jednakże zamieszczenie rozstrzygnięcia o sankcji w odrębnej decyzji...

I SA/Ka 2047/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-07-01

Uzyskanie przez podatnika podatku od towarów i usług odszkodowania za szkodę powstałą w majątku służącym do działalności opodatkowanej nie powoduje utraty przewidzianego...
w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ prawa do obniżenia kwoty podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   17