Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 1580/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-24

. - Zakład Ogólnobudowlany 'I.' w B. na decyzję Izby Skarbowej w T. z dnia 21.08.1997 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 1996 r. - uchyla zaskarżoną...
Ogólnobudowlany w B. - wysokość należnego zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za lipiec 1996 r. oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 proc...

I SA/Gd 308/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-07-11

Wykorzystanie w deklaracji VAT-7 kwoty podatku naliczonego będącego nadwyżką rozliczenia podatku od towarów i usług odrębnego podatnika, jakim była spółka cywilna...
, jest bezspornym nadużyciem przysługującego podatnikowi prawa wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

I SA/Gd 2364/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-05-07

Jeżeli ustawodawca wbrew przyjętej w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
w dniu 6 kwietnia 2001 r. sprawy ze skargi Mieczysława Ż. na decyzję Izby Skarbowej w E. z dnia 7 października 1998 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I SA/Gd 163/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-17

Dokument odprawy celnej w rozumieniu art. 19 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - /Dz.U. nr 11 poz...
. na decyzję Izby Skarbowej w G. z dnia 29 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 1994 r. - uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Urzędu...

I SA/Gd 1921/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-16

dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a konsekwencją powyższego jest zwolnienie tego typu działalności z podatku od towarów i usług na mocy art...
. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. W dniu 20 lutego 1996 r. Urząd...

I SA/Gd 2270/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-10-16

Artykuł 15 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ może mieć zastosowanie...
z o.o. w T. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 19 listopada 1996 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty, marzec, maj, czerwiec i grudzień 1994 r. W toku...

I SA/Gd 1736/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-30

. 368 ze zm./ skargę Zakładów Obrotu Zbożowymi i Eksportowymi (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 22 września 1997 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług...
. z dnia 5 stycznia 1996 r. nr I US-I-I/730/35/96/VAT, określającą zobowiązanie Zakładów Obrotu (...) w G. z tytułu podatku od towarów i usług za sierpień 1994 r...

I SA/Gd 182/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-01-21

praw autorskich do konkretnego programu, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
urzędu skarbowego z 22 września 1995 r., określającą spółce akcyjnej kwotę podatku od towarów i usług za marzec 1995 r. w wysokości 31.311 zł podatku naliczonego i 22.321 zł...

I SA/Gd 1185/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-29

w Urzędzie Kontroli Skarbowej w B. z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie określenia spółce cywilnej 'T.', należącej do Teresy i Mieczysława K., podatku od towarów i usług...
niezależnego podatnika. Każdy z małżonków posiadał numer identyfikacji podatkowej nadany dla potrzeb podatku od towarów i usług przez Urząd Skarbowy w B., Pismem z dnia 30...

I SA/Gd 1323/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-30

. 33 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ winien zostać zadeklarowany i odprowadzony...
ww. ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach., Inspektor Kontroli...
1   Następne >   +2   +5   +10   19