Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1252/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-10-02

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797/ nie niweczy zmieniony przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów...
i usług /Dz.U. nr 137 poz. 640/, art. 27 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Art. 27 ust...

SA/Bk 1667/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-22

po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'P.' Spółka z o.o. na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres styczeń-grudzień 1996 r. - oddala skargę. Inspektor...
Kontroli Skarbowej decyzją z 26.06.1998 r., na podstawie art. 10 ust. 2, art. 27 ust. 5, 6 i 8 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...

SA/Bk 1638/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-12-22

mieszkalnego, jako sprzedaż towaru używanego korzystała ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego opłata...
podatkiem od towarów i usług i winna być zastosowana stawka '0' procent. Ponieważ sprzedaż podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, przeto zwolniona była z opłaty skarbowej...

SA/Bk 1423/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-11-16

w G. - wykazała, w zakresie podatku od towarów i usług, następujące nieprawidłowości:, - niewłaściwe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu...
podatkiem od towarów i usług oraz, - zawyżenie podatku naliczonego w czerwcu 1997 r. związane z przyjęciem do odliczenia podatku z dokumentu odprawy celnej i faktury VAT z 26...

SA/Bk 1588/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-03-03

Przepis art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie wyraża samodzielnej myśli...
prowadzi do wniosku, iż warunkiem zmniejszenia wysokości podatku należnego o kwoty podatku naliczonego jest nabycie towarów bądź usług. Warunku tego nie spełnia podmiot...

SA/Bk 320/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-22

ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Przepisy podatkowe w tym zakresie nie są oparte...
Skarbowy ustalił następnie kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług: (...), W uzasadnieniu decyzji Urząd Skarbowy w S. wskazał, iż w miesiącach lipcu i sierpniu 1994...

SA/Bk 1202/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-02-19

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - VAT-Z, stanowi podstawę dla urzędu skarbowego do wykreślenia...
podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

SA/Bk 363/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-03

W przypadku podatników, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a czym innym zaś podstawa...

SA/Bk 1440/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-01-09

określone w art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Podnoszona przez skarżącą...
do obniżenia kosztów przewozu, nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. O powstaniu obowiązku podatkowego nie decyduje bowiem wola...

SA/Bk 1159/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-03

Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług /Dz.U. nr 39 poz. 175/. Drugi Urząd Skarbowy w B...
./, art. 2, art. 6 ust. 1 i 4, art. 15, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i art...
1   Następne >   +2   +5   +10   16